Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Akademik Birimler
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR (Anabilim Dalı Başkanı)
Nebi Özdemir

Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü, 06800 Beytepe/ANKARA

Tel: +(90)312 2978150

Fax: +(90)312 2992085

E-Mail:nozdemir@hacettepe.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞİ

Denizli’de doğdu. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde yaptı. Turizm ve ticaret alanlında faaliyet gösteren uluslararası bir firmada yöneticilik yaparak özel sektör deneyimi kazandıktan sonra Hacettepe Üniversitesi, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı akademik kadrolarına atandı. Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde konferans ve seminerler vermiş ve vermeye devam etmektedir. TRT’nin çeşitli yayınlarına katkıda bulundu. 2003- 2005 yılları arasında Almanya’nın Berlin kentindeki Freie Universität Berlin- Institut für Turkologie’de misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Humboldt Üniversitesi ve Tartu Üniversitesi gibi dünyanın çeşitli üniversitelerinde ve bilim merkezlerinde araştırmalar yaptı. Hentbol spor dalında Türkiye’yi uluslararası karşılaşmalarda “millî sporcu” olarak temsil etti. Çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşların yanında, UNESCO- Türkiye Milli Komisyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın somut olmayan kültürel miras ihtisas komitelerinin üyesidir. SSCI ve AHCI kapsamında taranan Milli Folklor başta olmak üzere önemli bilimsel dergilerin yayın ve hakem kurullarında yer almaktadır. Eğlenerek var ya da yok olma ikilemindeki birey ve toplumu, disiplinler arası bir yaklaşımla incelediği Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü adlı eseriyle 2005 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’nü kazandı. 2009-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halkbilimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Çok sayıda lisans ve lisansüstü tezin danışmanlığını yaptı. Halen kültür bilimi ve yönetimi kapsamında araştırmaları yapmakta ve dersler vermektedir.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Kültür bilimi ve yönetimi, kültür ekonomisi ve endüstrileri, kültür politikaları ve uluslararası ilişkiler, uluslararası sözleşmeler ve kültürel miras yönetimi, Türk kültürü, karşılaştırmalı kültür ve edebiyat, medya, kültür turizmi, sanal ve dijital kültür, kültür değişmeleri, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin kültürel boyutu, Batı Avrupa’daki Türk kültürü, siyaset folkloru, mizah, müze bilimi ve yönetimi, çocuk kültürü, göç, kadın ve erkek kimliği, eğlence, kitle kültürü, popüler kültür, görsel kültür, festival, kültürel bellek ve kimlik, kültürel tasarım, kültürel politikalar, kültürel planlama, festival, şenlik ve kutlamalar, mutfak kültürü, etkili iletişim, kent kültürü, kimliği ve markası, coğrafi işaretler, sözlü kültür tiyatrosu, sözlü tarih, oyun kültürü ve spor, edebiyat/kültür-siyaset/ekonomi ilişkisi …


VERDİĞİ DERSLER
 • Lisans Dersleri:

Halkbilimine Giriş, Yazılı Kaynaklar, Türk Halk Tiyatrosu, Âşık Edebiyatı, Araştırma- Uygulama, Anlatım Türleri, Türk Halk Edebiyatı, Folklor Araştırma Metotları, Halkbilimi Semineri, Çocuk Edebiyatı, Etkili İletişim Becerileri, Türkçe Kompozisyon, Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Araştırmaları, Halk Kültürü ve Popüler Kültür, Türk Spor ve Oyun Kültürü, Kültür Turizmi ve Müzecilik, Kültür Ekonomisi ve Yönetimi, Türk Edebiyatı ve Medya, Türk Kültürüne Giriş, Türk Tiyatrosu, Karşılaştırmalı Türk Halkbilimi (Kafkaslar/ Balkanlar/ Orta Doğu/ Orta Asya) …

 • Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri:

Halkbilimi Teori ve Yöntemleri, Giyim Kuşam, Töre ve Gelenekler, Ritüel, Şenlik ve Festivaller, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Türk Mutfak Kültürü ve Meseleleri, Türk Halkbilimi Mahsulleri ve Uygulamaları, Türk El Sanatları, Medya ve Kültür, Kültürel Planlama, Tasarım ve Yaşatma Yöntemleri, Kültür Ekonomisi ve Yönetimi, Somut Olmayan Kültürel Miras, Karşılaştırmalı Kültür ve Edebiyat Araştırmaları …


KİTAPLARI
 • Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, (Edt. G.Ö.Eker, M. Ekici ve M.Ö.Oğuz ile), Milli Folklor Yay. Ankara, 2003.
 • Dünya Halkbilimi Çalışmaları Tarihi, (Edt. G.Ö.Eker ve M.Ö.Oğuz ile), Milli Folklor Yay., Ankara, 2003.
 • Türk Eğlence Kültürü, Akçağ Yay. Ankara, 2005.
 • Türk Çocuk Oyunları I- II, Akçağ Yay. Ankara, 2006.
 • Medya, Kültür ve Edebiyat, Geleneksel Yay. Ankara, 2008.
 •  
 • The Philosopher’s Philosopher Nasreddin Hodja, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. Ankara, 2011.
 •  
 • Kültür Ekonomisi ve Yönetimi,Hacettepe Yay. Ankara, 2012.

BİLDİRİLERİ

 • “17.Yüzyıl Çukurovalı Karacaoğlan Adına Tasnif Edilen Halk Hikayelerinin Değerlendirilmesi”, 2nd International Symposium for Karacaoğlan and Çukurova Folk Culture/II. Uluslar arası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu , c. I, Adana 1993: 161- 167.s.
 • Türk Geceleri ve Kültürel Animasyonlarda Köy Ortaoyunlarının Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm ve İşletmeciliği Yüksekokulu Hafta Sonu Semineri II: Kapadokya’nın Turistik, Kültürel Potansiyeli ve Pazarlama Sorunları. Bildiriler, Nevşehir, c. I, Ankara 1995: 11-20.s.
 • “Türkiye’deki Üniversitelerde Halkbilimi Eğitim-Öğretim Programları ve Diğer Halkbilimi Faaliyetleri”, I.Türk Halk Kültürü(Folklor) Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri, c.I, Ankara 1996: 90-103.s.
 • “Turkish Children Folklore of Cyprus”, 1st International Congress on Cypriot  Studies, Journal of Cypriot Studies, Vol. II, Gazimağusa, Kıbrıs, 1996: 329-335.s.
 • “Türkiye’deki Halk Eğlenceleri ve Kış Eğlenceleri”, 5th International Turkish Folklore Congress/ V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, c.III, Ankara 1997: 279- 291.s.
 •  “Müze- Çocuk İlişkisi ve Çocuk Kültürü Merkezi Projesi”, Gazi Üniversitesi, Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyum Bildirileri, (12-13 Aralık 2002), Gazi Üniversitesi THBMER Yayını, Ankara, 2003:126-147.s.
 • “Eğlence-Müze İlişkisi ve Türk Eğlence Geleneği Araştırma-Uygulama Merkezi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, Unesco Türkiye Milli Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu Bildirileri (4-6 Mart 2004), Ankara, 2004: 152-169.s.
 • “Türkiye’de Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Geçiş ve Meddahlık-Medya İlişkisi”, Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslar Arası Sempozyumu, Ankara, (25-27 Mart 2004), G.Ü.THBMER Yay. 2006: 36- 82.s.
 • “Turkish Literature and the Multi- Media”, Die Turkologie der Johann Wolfgang Goethe Universität, die 6. Deutsche Turkologenkonferenz mit dem Rahmenthema “Kontinuität und Erneuerung in der Turcia”, Frankfurt am Main, Deutscland, 23-26. Juli 2005.s.
 • “Türk Hediyeleşme Geleneği ve Medya”, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türk Kültüründe Hediye Konulu Uluslar Arası Sempozyum, 16-17 Kasım 2005, İstanbul.
 • “Türk Dünyası Kültür Bilimi Araştırmaları ve Internet”, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, I. Türk Dünyası Kurultayı, (9-15 Nisan 2006), Çeşme- İzmir, 2007, Ankara: 1605- 1634.s.
 • “Reklam Sektörü ve Karagöz”, Somut Olmayan Kültürel Miras, Yaşayan Karagöz Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Gazi Üniversitesi THBMER Yayını, Ankara, 2006: 39-53.s.
 • “Avrupa (Birliği)- Türkiye İlişkilerinin Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Açısından Değerlendirilmesi”, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 2006, Gaziantep.
 • “Türklük Bilimi’ndeki Kalıplaşmalar ve Açılımlar”, I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yay., 2006: 9- 30.s.
 •  “Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Medya”, İsmail Dümbüllü ve Dünden Geleceğe Geleneksel Türk Tiyatrosu Sempozyumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (5-7 Kasım 2007), 2008, İstanbul: 116- 138.s.
 • “Denizli Kent Müzesi Projesi Üzerine Değerlendirmeler”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Yay., 2.c. Denizli: 255-263.s.
 • “Sanal Mizah”, ICANAS 38, (Ankara 10-15 Eylül 2007), Ankara, 2009: 1277- 1301.s.
 • “Aşıklık Geleneği ve Medya”, G.Ü., THBMER, Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşayan Aşık Sanatı Uluslararası Sempozyum Bildiriler, (29-30 Kasım 2007), Ankara, 2011: 23- 42.s.
 •  “Nasreddin Hoca ve Eleştirel Düşünce”, Doğumunun 800. Yılında Nasreddin Hoca Sempozyumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 24-25 Ekim 2008.
 • “Karşılaştırmalı Kültür Araştırmalarının Temel Alanı Olarak Turizm ve Edebiyat İlişkisi”, International Symposium of Comparative Folklore and Cultural Studies, 16- 18 April 2008, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • “Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Araştırmaları ve Divanü Lugat-it Türk’ün Uluslararası İlişkiler Boyutu”, II. Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildiriler, “Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi”, TDK Yay, (28-30 Mayıs 2008), Ankara, 2009: 573- 600.s.
 • “Sanal Kültür Ortamında Nasreddin Hoca”, “21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak” Konulu Uluslararası Sempozyum, AKM, 8-9 Mayıs 2008, Akşehir.
 • “Kültür Ekonomisi ve Yunus Emre”, I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Aksaray Üniversitesi, (8-10 Ekim 2008), Aksaray, 2009: 207- 217.s.
 • “Cultural Economy and Cultural Heritage Management (Kültür Ekonomisi ve Kültürel Miras Yönetimi)”, Role of Turkic World in Civilization Dialogue, International Scientific Symposium, 28-29 April 2009, Almatı, Kazakistan.
 • “Türk Halk Anlatıları ve Medya”, Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi” CAFT  Congress, Gazi Üniv., Ankara, 29 Nisan- 1 Mayıs 2009.
 • “İstanbul’un Kültür Ekonomisi ve Yönetimi”, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul”, Bildiriler II, 2011, (5-10 Ekim 2009), Ankara: 249- 279.s.
 • “Kültür Turizmi ve Köroğlu”, Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarihi ve Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, BAMER Yay. Bolu, 2011 (17-18 Ekim 2009, Bolu): 494- 505.s.
 • “Kültür Ekonomisi ve Eğlence”, Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu, 11-13 Aralık 2009, Kocaeli.
 • “Türk Dünyasının Kültürel Ekonomik Açıdan Gelişmesinde Kültür Turizminin İşlevi”, 9. Türk Dünyası Ekonomik, Kültür ve Bilişim Forumu, 10-13 Aralık 2009, İstanbul.
 •  
 • “Kültürel Ekonomik Rekabet Açısından Coğrafi Tescil, Fikri Mülkiyet ve Marka Yaratmanın Önemi”, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araş. Ens., 19- 25 Nisan 2010, Çeşme, İzmir.
 • “Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi’nin Sözlü Kültür Boyutu ve Kent Kültürü Araştırmaları”, Evliya Çelebi’nin Sözlü Kültür Kaynakları Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, Gazi Üniversitesi, (25-26 Nisan 2011), Ankara, 2012: 131- 148.s.
 •  
 •  “Kent Kültürü, Yerel Medya ve Kültür Ekonomisi”, Samsun Sempozyumu, 15- 16 Ekim 2011, Samsun.
 •  
 • “Kültür Turizmi: Kültürel Ekonomik yaklaşım Açısından Kültür ve Turizm işbirliğinin Önemi”, I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, c.5, (Nevşehir, 16- 19 Kasım 2011), Grafiker Yay. 2012, Ankara: 375- 399.s.
 •  
 • “Âşıklık Geleneği ve Seyahat/Göç: Âşık Şenlik Örneklemesi”, Âşık Şenlik Sempozyumu, Kafkas Üniversitesi- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars, 26.03.2012.
 •  
 • “Ashık Tradition and New Technologies”, International Conference, The Transmission of Tradition for The Safeguarding and Conservation of Cultural Heritage, UNESCO and INAH etc., 12- 14 September 2012, Campeche, México.

MAKALELERİ

 • “Halı Çiftliklerinin Türk Halıcılığının Tanıtılmasında ve Pazarlanmasındaki Yeri”, Milli Folklor, 29, 1996: 43-48.
 • “Makedonya Folkloru Hakkında İki Kitap: Marko Tspenkov, Macedonian Folk Literature”, Milli Folklor, 31, 1996: 179-182.s. (Tanıtma).
 • “Çocuk Oyunu Araştırmalarında Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’ın Yeri”, Milli Folklor, 38, 1998: 5-8. (Tanıtma).
 • “Türk Cumhuriyetlerinde Çocuk Oyunları”, Milli Folklor, 39, 1998: 138-140.s.
 • “Eğlence Kavramı ve Hıdrellez Kutlamaları”, Milli Folklor, 42, 1999: 31-38.s.
 • “Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Dramatik Köy Seyirlik Oyunlarına Etkisi”, Milli Folklor, 51, 2001: 119- 130.s.
 • “Teknolojik Gelişmeler Bağlamında Türkiye’deki Çocuk Oyunlarının İncelenmesi”, Atatürk Kültür Merkezi, Erdem, Türk Halk Kültürü Özel Sayısı II, c.13, 38:  411-423.s.
 • “Türkiye’de Halkbilimi> Kültür Bilimi- Medya İlişkisi”, Türkbilig, 2001/2: 110-117.s.
 • “Prof. Dr. Şükrü Elçin ve Türk Çocuk Oyunu Araştırmaları”, Milli Folklor (Prof. Dr. Şükrü Elçin Özel Sayısı), 52, 2001: 17-24.s.
 • “Halkbilimi>Kültür Bilimi- Medya”, Milli Folklor, 49, 2001: 87-93.s.
 • “Türk Anlatım ve Gösterim Geleneği İçinde Özay Gönlüm’ün Yeri”, Milli Folklor, 53, 2002: 39-55.s.
 • “Türk Halkbiliminin Seçkin Bilim İnsanı Prof. Dr. Umay GÜNAY ile Söyleşi”, Milli Folklor, Prof. Dr. Umay GÜNAY Özel Sayısı, 56, Kış 2002: 15-19.s.
 • “Türkiye’de Siyasal Parti Kültürü”, Milli Folklor, 56, Kış 2002: 53-74.s.
 •  “Prof. Dr. Umay GÜNAY Dosyası”, Milli Folklor, 56, Kış 2002: 8-10.s.
 • “Türk Halk Edebiyatı”, Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi, 3.c., AKM Yay., 2003: 1- 62.s. (Kitap Bölümü).
 • “Almanya ve Berlin’deki Türkoloji Araştırmaları Tarihi ve Freie Universität Berlin- Türkoloji Enstitüsü”, Milli Folklor, 68, 2005: 32-39.s.
 • “Türk Dünyası Edebiyatları Arasındaki Yeni Köprü: İnternet”, Folklor ve Etnoqrafiy Journalı, 2005, 4: 24-34.s.
 • “Türk Halk Tiyatrosu”, Türk Edebiyatı Tarihi, 2.c. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2006: 187- 215.s. (Kitap bölümü).
 • “Yeni/lenmek ve Nevruz”, Milli Folklor, 69, 2006: 15-27.s.
 • “Türk Edebiyatı ve Medya”, Milli Folklor, 70, 2006: 7- 21.s.
 • “Sanal Dünyanın Köy Monografileri”, Milli Folklor, 72, 2006: 23- 36.s.
 • Türklerin Tarihi ve Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Araştırmaları”, Milli Folklor, 73, 2007: 147- 153. s. (Tanıtma).
 • “Tüketim- Kültür İlişkisi ve Kültür Ekonomisi”, Tüketici Yazıları 1, 2007, H.Ü.TÜPADEM: 223- 240.s. (Kitap bölümü).
 • “Osmanlı Tüketim Kültürü, Eğlence ve Yazılı Medya İlişkisi”, Milli Folklor, 73, 2007: 12- 22.s.
 • “Kültür Ekonomisi ve Türk Dünyası”, Folklor ve Etnoqrafiy Journalı, 2008, 1: 55-64.s.
 • “Kültürel Ekonomik İmge Olarak Nasreddin Hoca”, Milli Folklor, 77, 2008: 11- 20.s.
 •  “Türk Hediyeleşme Geleneği ve Medya”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4, 2008: 467- 480.s.
 • “Turizm ve Edebiyat”, Milli Folklor, 82, 2009: 32-50.s.
 • “Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri ile Kültürel Miras Yönetimi İlişkisi”, Milli Folklor, 84,  2009.
 • “Eleştirel Düşünce ve Bilgelik: Nasreddin Hoca”, Milli Folklor, 84, 2010: 73- 86.s.
 • “Bilgeler Bilgesi Nasreddin Hoca”, Eskiyeni, Eskişehir Valiliği Yay., 22, 2010: 116- 121.s.
 • “Kentleri Gezgin İmgeleri veya Kent İmgeleri Giydirilen Otobüsler”, Milli Folklor, 89, 2011: 41-53.s.
 • “Edebiyat ve Ekonomi/Kültürel Ekonomik Bir Alan Olarak Edebiyat”, Milli Folklor, 91, c.12, 2011: 101- 114.s.

ÇEVİRİLERİ

 • “Folklorun Babası: Stith Thompson (1885-1976)”, Milli Folklor, 21, 1994: 20-24.s.
 • “Bugünkü Japonya’da Folklor Çalışmaları I”, Milli Folklor, 24, 1994: 7-9.s.
 • “Japonya’da Folklor Çalışmaları”, Milli Folklor, 26, 1995: 75-77.s.
 • “Kore Kültüründe Geçiş Dönemleri”, Milli Folklor, 27, 1995: 28-34.s.
 • “Kenneth S. Goldstein (1927-1995)”, Milli Folklor, 37, 1998: 154-157.s.
 • “Dede Korkut Destanında Epitetler”, Milli Folklor, 37, 1998: 23-35.s.
 • “Giyim”, Milli Folklor, 39, 1998: 92-96.s.

KONFERANS VE PANELLERİ

 • “Türk Kültüründe Nevruz Bayramı”, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 20 Mart 1997.
 • “Türk Dünyasında Nevruz”, Akdeniz Üniversitesi, İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 21 Mart 2003, Antalya.
 • “Küreselleşme ve Yerellik”, Atatürk Kültür Merkezi ve Atatürk Üniversitesi- Bayburt Meslek Yüksek Okulu, 30 Nisan 2003.
 • “Dünyada ve Türkiye’de Müzecilik”, Atatürk Kültür Merkezi ve Bayburt Valiliği, 30 Nisan 2003, Bayburt.
 • “Nevruz”, Türk Dünyasında Nevruz Konferansı, Türkevi, Berlin-Almanya, 20 Mart 2004.
 • “Yunus Emre”, Freie Universität Berlin, Institut für Turkologie, Berlin- Almanya, 26 Ocak 2005.
 • “Türk Toplumunda Kadın ve Erkek Kimliği”, Freie Universität Berlin, Institut für Turkologie, Berlin- Almanya,  11 Şubat 2005.
 • “Türk Sözlü Kültüründe Cinsiyete Dayalı Kimlikler”, T.C.Berlin Büyükelçiliği- Din İşleri Müşavirliği, Köln- Almanya, 5 Mart 2005.
 • “Türk Dünyasında Yeni/lenme ve Nevruz”, Türk Dünyasında Nevruz’un Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Rolü Hakkında, Konferans, Türk Evi, Berlin- Almanya, 19 Mart 2005.
 • “Kültür Bilimi Araştırmaları ve Türk Eğlence Kültürü”, Başkent Üniversitesi, Ankara, 08 Mart 2006.
 • “Halk Kültürünü Geliştirme Semineri”, Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ankara, 12- 16. 06. 2006.
 • “Doğa ve Kültür”, TÜBİTAK, Ağustos- Eylül 2006 Dönemi, Doğa-Bilim Kampları, Niğde.
 • “Ulusal Kültür ve Turizm Kamu Araştırma Programı- Ortak Akıl Platformu (30 Kasım- 2 Aralık 2006), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi-TÜSSİDE, Gebze, Yerleşkesi.
 • “Geleneksel Tiyatrodan Modern Tiyatroya”, ODTÜ, Türk Halk Bilimi Topluluğu, 8. Halk Bilimi Günleri, Ankara, 24 Mart 2007.
 • “Son Dönem Osmanlı Eğlence Dünyası ve Medya”, Boğaziçi University, 11th Annual Workshop on Ottoman Material Culture, 22-23 September 2006, İstanbul.
 • UNESCO Güney-Doğu Avrupa Somut Olmayan Kültürel Miras Uzmanlar Toplantısı, Arbanassi- Bulgaristan, 15- 20 Haziran 2007.
 • “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Nasreddin Hoca” Paneli, 48. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Programı, 5-10 Temmuz 2007, (8 Temmuz), Akşehir.
 • Experts Meeting on Intengible Cultural Heritage Inventory in SEE”, UNESCO-Türkiye, Safranbolu, Turkey, 22-28 May 2008.
 • “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Karagöz”, Karagöz Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNIMA Türkiye Milli Merkezi, 22 Temmuz 2008, Ankara.
 • UNESCO, Third Session of the Intergovernmental Commitee fort he Safeguarding of the Intengible Cultural Heritage, İstanbul, 4-8 November, Turkey, (as Member of Safeguarding Intengible Cultural Heritage Committee at UNESCO-TR).
 • “Kültürel Ekonomik İmge ve Eleştirel Düşünce Açısından Nasreddin Hoca”, Nasreddin Hoca ve Mizah Kültürü Paneli, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 25 Aralık 2008,, Ankara.
 • “Âşıklık Geleneği ve Medya”, Hitit Üniversitesi-TÜRKSOY, Somut Olmayan Kültürel Miras: Âşıklık Sanatı Paneli, 3.3.2009, Çorum.
 • “Kültür Endüstrileri ve Nasreddin Hoca”, Gazi Üniversitesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, 12.3.2009, Ank.
 • “Yeni/lenme ve Nevruz”, Yakın Doğu Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü, 20.3.2009, Lefkoşa- Kıbrıs.
 • “Kültür ve Medya”, Bilkent Üniversitesi, Halk Bilimi Topluluğu, 9.4.2009.
 • “Kültür Turizmi”, Bilkent Üniversitesi, Halk Bilimi Topluluğu, 16.4.2009.
 • “Kültür Endüstrileri ve UNESCO- SOKÜM İlişkisi”, UNESCO- Türk Dünyası SOKÜM Toplantısı, 29 Nisan 2009, Almatı- Kazakistan.
 • “UNESCO ve Âşıklık Geleneği”, Âşıklık Geleneğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Paneli, 6 Kasım 2009, Sivas.
 • “Turizm- Edebiyat İlişkisi ve Değişen Gezi Kültürü”, Seyahatnamelerden www.seyahat.com’laraGezi Kültürümüz Paneli, H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara,19 Kasım 2009, Ankara.
 • “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Işığında Kültürel Zenginliğe Yeni Bir Bakış”, TUREB-ARED, 2009 Yılı Semineri, 21-22 Kasım 2009, Ankara.
 •  “Kent Belleği Araştırmaları Modeli: Geçmişten Günümüze Isparta Projesi”, SDÜ, Geçmişten Günümüze Isparta Paneli, 23.11.2009, Isparta.
 • “Sözlü Kültür ve Edebiyat ile Medya İlişkisi”, Medya-Kültür-Edebiyat Paneli, Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Merkezi, 9 Aralık 2009, Ankara.
 • “Kültür ve Peynir”, H.Ü., Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Günleri-3, Peynir Paneli, 10 Aralık 2009, Ankara.
 • “Cultural Heritage Projects and Conventions of UNESCO”, Seminar and Conference, 2010, Kosova.
 • “Kültür Ekonomisi/ Endüstrileri ve Yönetimi”, Konferans, Nevşehir Üniversitesi (2011).
 •  
 • “UNESCO Action Plans for Falconry/Turkish Falconry Tradition and Some Recommendations for Safeguarding and Improving of Folconry Traditions and Heritages“, 2nd International Festival of Falcorny, 15th-17th December 2011, Al Jahili Fort, Al Ain, UAE (Birleşik Arap Emirlikleri).
 •  
 • “Halk Biliminden Kültür Bilimine: Yeni Açılımlar”, H.Ü. Türk Halkbilimi Topluluğu Konferansı, Ankara, 02.01.2012.
 •  
 • “UNESCO Hıdırellez/Saint George Çalışmaları Uluslararası Semineri”, Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO/ UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (Türkiye, Irak, Lübnan, Makedonya, Moldova, Karadağ, Romanya), İstanbul, 4-6 Mayıs 2012.

SEMİNERLERİ

 • “Türk Oyun Kültürü (Oyun Kültürü, Çocuk Oyunları, Oyuncak Tasarımı)”, Bilkent Üniversitesi, Bölge Ülkeler Koordinatörlüğü, 2001- 2003 Kurs Programları, Ankara.
 • “Kültür-Turizm İlişkisi ve Kültür Turizmi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı- Gazi Üniversitesi, Hizmet İçi Eğitim Programı, Gazi Üniversitesi, Ankara, 9 Temmuz 2003.
 • “Türk Kültürü”, Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı, Berlin, Almanya, 2004-2005 Kış Yarıyılı.
 • “Türk Dili ve Edebiyatı”, Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı, Berlin, Almanya, 2004-2005 Kış Yarıyılı.
 • “Edebiyat ve Müzik”, Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı, Berlin, Almanya, 2004-2005 Kış Yarıyılı.
 • “Müzik ve Kültür”, Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı, Berlin, Almanya, 2004-2005, Yaz Yarıyılı.
 • “Einführung in die türkische Kultur I (Türk Kültürüne Giriş I)”, Freie Universität Berlin, Institut für Turkologie, Berlin- Almanya, 2003-2004, Kış Yarıyılı.
 • “Einführung in die türkische Kultur II (Türk Kültürüne Giriş II)”, Freie Universität Berlin, Institut für Turkologie, Berlin- Almanya, 2003- 2004, Yaz Yarı Yılı. 
 • “Türkische Theater (Türk Tiyatrosu)”, Freie Universität Berlin, Institut für Turkologie, Berlin- Almanya, 2004- 2005, Kış Yarı Yılı.
 • “Türkische Literatur und die Medien (Türk Edebiyatı ve Medya)”, Freie Universität Berlin, Institut für Turkologie, Berlin- Almanya, 2004- 2005, Yaz Yarı Yılı.
 • “Halk Tiyatrosu”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi, 2005- 2006 Güz Yarı Yılı.
 • “Karşılaştırmalı Halkbilimi Araştırmaları(Balkanlar)”, Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi Bölümü, 2005- 2006 Güz Yarı Yılı.
 • “Karşılaştırmalı Halkbilimi Araştırmaları(Kafkaslar)”, Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi Bölümü, 2005- 2006 Güz Yarı Yılı.
 • “Karşılaştırmalı Halkbilimi Araştırmaları(Ortadoğu)”, Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi Bölümü, 2005- 2006 Bahar Yarı Yılı.
 • “Karşılaştırmalı Halkbilimi Araştırmaları(Orta Asya)”, Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi Bölümü, 2005- 2006 Bahar Yarı Yılı.
 • “Karşılaştırmalı Halkbilimi Araştırmaları(Balkanlar)”, Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi Bölümü, 2006- 2007 Güz Yarı Yılı.
 • “Karşılaştırmalı Halkbilimi Araştırmaları(Kafkaslar)”, Gazi Üniversitesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, 2006- 2007 Güz Yarı Yılı.
 • “Halk Tiyatrosu”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi, 2006- 2007 Güz Yarı Yılı.
 • “Karşılaştırmalı Halkbilimi Araştırmaları(Ortadoğu)”, Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi, 2006- 2007 Bahar Yarı Yılı.
 • “Karşılaştırmalı Halkbilimi Araştırmaları(Orta Asya)”, Gazi Üniversitesi, Türk Halk Bilimi, 2006- 2007 Bahar Yarı Yılı.
 • “Festival, Şenlik ve Törenler”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006- 2007 Bahar Yarı Yılı.
 • “Intengible Cultural Heritage Studies in Turkey” 20.10.2008, Department of Estonian and Comparative Folklore, Faculty of Philosophy, University of Tartu.
 • “Living Human Treasures Studies in Turkey”, 21.10.2008, Department of Estonian and Comparative Folklore, Faculty of Philosophy, University of Tartu.
 • “New Approaches on Turkish Folklore and Comperative Cultural Studies”, 22.10.2008, Department of Estonian and Comparative Folklore, Faculty of Philosophy, University of Tartu.
 • “Cultural Economy in Turkey”, 23.10.2008, Department of Estonian and Comparative Folklore, Faculty of Philosophy, University of Tartu. (Birleştirilmiş konferans)
 • “The Media and Cultural Studies in Turkey”, 24.10.2008, Department of Estonian and Comparative Folklore, Faculty of Philosophy, University of Tartu. (Birleştirilmiş konferans).
 • “Kültür Ekonomisi”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi, 2009- 2010 Güz Yarı Yılı. 
 • “G.Ü.” 2010-2011/ 2011-2012. Güz (Doktora) Kültür Ekonomisi.
 • G:Ü: 2010- 11 Bahar (Doktora) Medya ve Kültür.
 • “Türkoloji Araştırmaları ve Eğitiminde Kalıplaşmalar ve Açılımlar”, TOBB ETU Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 19, 26 Ekim 2011.
 • “Magic of Culture and Water”, The International Seminar on The Significance of Water and Culture, Lifelong Learning Programme, Hacettepe University, Ankara, 21.11.2011.
 • “Halkbilimi”, TOBB ETU Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2011- 2012 Bahar, Lisans.
 • “Türk Halk Edebiyatı I-II”, TOBB ETU Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2012- 2013 Güz/Bahar, Lisans.

KATILIDIĞI RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMLARINDAN BAZILARI

 • ”Türk Dünyasında Nevruz Ritüeli ve Diğer Ülkelerdeki Paralelleri”, TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu), Radyo 1, Günle Gelen, 18 Mart 1998, (9:15-9:30- Canlı Yayın).
 • ”Ozanlarımız”, TRT, Radyo 1, Günaydın Türkiye, (Perşembe günleri sabah kuşağında yayımlanan programda 15 bölümlük dizi program), 1998.
 • ”Türkiye’de Çocuk Oyunları”, TRT, Radyo 1, Çocuk Saati, 22 Ocak 2001, (19:05- 19:25- Canlı Yayın).
 • ”Türkiye’deki Çocuk Oyunları Araştırmaları”, TRT, Radyo 1, Gündem, 28 Şubat 2001 (Canlı Yayın).
 • “Ramazan Bayramı”, TRT- İNT, Memleket Saati, (18.10-18.25), 4 Aralık 2002 (Canlı Televizyon Yayını).
 • “Yılbaşı”, TRT-İNT, Memleket Saati, (18:10- 18.30), 31 Aralık 2002. (Canlı Televizyon Yayını).
 • “Nevruz”, TRT- Antalya Radyosu, 20 Mart 2003, (11:10- 11:30), Antalya, (Canlı Yayın).
 • “Türk Dünyasında Yeni/lenme Olgusu ve Nevruz”, TRT- İNT, Avrupa’dan Bakış (TRT- Berlin yapımı), 25 Mart 2005 (Cuma), (18:50- 19:10).
 • “Türkler ve Nevruz”, 26 Mart 2005, TD1 (Türk-Deutsch 1), Berlin.
 • “Almanya’daki Türkoloji Araştırmaları”, TRT-İNT, Sözüm Türkçe Üzerine/Dilim Kimliğim, 16 Nisan 2005, (18:50- 19:10).
 • “Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü ve Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü”, TRT, Radyo 1, Gecenin İçinden, 8 Aralık Perşembe 2005, (23:50- 24:10).
 • “Sedat Simavi 2005 Sosyal Bilimler Ödülü ve Türk Eğlence Kültürü”, TRT-1, Öğle Üzeri,
 • “Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Araştırmaları ve Türk Kültürü”, TRT-Yurtdışı Yayınlar, 23 Ocak 2006, 16:00-17:00.
 • “Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Araştırmaları: Türk Kültürü ve Tunus”, TRT-Yurtdışı Yayınlar, 27 Şubat 2006, 16: 00-17:00.
 • “Türk Kültür Bilimi Araştırmaları ve Türk Çocuk Oyunları”, TRT-INT, Eğitim Hattı, 04 Mart 2006, 13:45-14:30. (tekrar 12 Mart 2006, TRT-INT, 06:15- 07:00.)
 • “Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyum ve Denizli Kent Müzesi”, DRT (Denizli Radyo ve Televizyonu), 8 Eylül 2006 (17: 30-18: 00).
 • “Türk Halk Tiyatrosu ve Çağdaş Yorumlar”, TRT-INT., Aydın Bakış, (Mayıs 2007).
 • “Kültürel Değişmeler Bağlamında Bayramlar ve Diğer Kutlamalar”, Masa Programı, TRT-TÜRK, 26.11.2009,(13:20-13:50).
 • “Ramazan Bayramı”, TRT- Ankara Radyosu, 30.08.2011.
 • “Nasreddin Hoca”, İz Bırakanlar, TRT-AVAZ, 28.12.2011-4.1.2012. (22:30-).
 • “Türk Sosyo-Kültürel Yaşamında Sevgililer Günü Kutlamaları”, TRT-TÜRK, Türkiye’de Sabah, 14.02.2012, (07:40- 08:00).
 • “Kültür ve Ekonomi, Kültür Ekonomisi- Endüstrileri ve Kadın/El Sanatları”, TRT AVAZ- Gün Çiçekleri, 12: 00-13:30, 30.05.2012.
Halkbilimi 2011